Skontaktuj się z Nami telefonicznie, mailowo bądź za pomocą formularza kontaktowego aby ustalić szczegóły współpracy.

  • +48 662 137 325
  • biuro@avcorner.pl

PORADNIK GEODETY

PO CO MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH?

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Niezbędna do zrealizowania każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Aktualizacja mapy zasadniczej to innymi słowy doprowadzenie treści mapy do zgodności ze stanem aktualnym. Zakres takiej mapy obejmuje teren inwestycji oraz pas obejmujący co najmniej 30 metrów wokół niej.

Skontaktuj się z Nami jeśli masz pytanie.

A.V. Corner

KIEDY TYCZENIE PRZEZ GEODETĘ?

Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. W przypadku budynku, wyznaczeniu podlegają osie główne, osie ścian lub inne jednoznaczenie określone punkty. Położenie przestrzenne obiektu budowlanego wyznacza się w stosunku do granic nieruchomości lub innych szczegółów sytuacyjnych.

Skontaktuj się z Nami jeśli masz pytanie.

A.V. Corner

SĄSIAD NIE ZGADZA SIĘ Z PRZEBIEGIEM GRANIC A DOKUMENTACJA NIE WSKAZUJE JEDNOZNACZNIE POŁOŻENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH? CO TERAZ?

W przypadku gdy granice działki stanowią przedmiot sporu a stanu prawnego na podstawie dotychczasowej dokumentacji nie można stwierdzić przeprowadza się proces rozgraniczenia w trybie administracyjnym. Proces taki wykonuje geodeta przy czym stronami są właściciele działek objętych sporem. Jeśli takie postępowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów przedmiot sporu rozstrzyga sąd. W trakcie sądowego ustalenia granic brane są pod uwagę wszelkie okoliczności.


Skontaktuj się z Nami jeśli masz pytanie.

A.V. Corner

NA PODSTAWIE JAKICH DOKUMENTÓW STWIERDZAMY PRZEBIEG GRANIC DZIAŁKI?

Położenie punktów granicznych wynika z opracowań geodezyjnych. Są to protokoły graniczne, szkice graniczne, akty ugody, zatwierdzone mapy z projektem podziału, mapy prawne czy dokumenty sporządzone podczas rozgraniczenia. W razie braku wyżej wymienionych dokumentów, do wyznaczenia przebiegu granic wykorzystuje się mapy i plany obejmujące granice. Są to mapa jednostkowa nieruchomości, mapa katastralna, mapa scalenia i wymiany gruntów, plany parcelacyjne i inne.   Należy pomiętać, że w przypadku ustalenia granic przez sąd brane pod uwagę będą wszystkie okoliczności. Podczas sądowego ustalenia granic ocenie podlegają wszystkie przedłożone dowody, nie tylko te przewidziane ustawą.

 Skontaktuj się z Nami jeśli masz pytanie.

A.V. Corner

NA CZYM POLEGA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA I KIEDY NALEŻY JĄ WYKONAĆ?

Aby móc korzystać z wybudowanego budynku geodeta sporządza inwentaryzację powykonawczą. Zatem celem inwentaryzacji jest ujawnienie wszystkich zmian, które faktycznie zaszły na działce podczas procesu budowy i zagospodarowania jej. Na podstawie inwentaryzacji powykonawczej stwierdzamy czy stan po zakończeniu budowy zgadza się z projektem budowlanym.

Skontaktuj się z Nami jeśli masz pytanie.

A.V. Corner

BUDOWA DOMU A USŁUGI GEODEZYJNE?

Podczas budowy domu zachodzi konieczność wielokrotnego skorzystania z usług geodezyjnych. Pierwszą pracą wykonaną przez geodetę będzie sporządzenie mapy do celów projektowych. W taki sposób zaktualizowana mapa zasadnicza służy do celów projektowych. W oparciu o nią architekt wykonuje adaptację projektu. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę nadchodzi czas na wytyczenie budynku i/lub innych obiektów budowlanych. Zgodnie z prawem położenie każdego obiektu budowlanego, który wymaga pozwolenia na budowę wyznaczone musi być przez geodetę. Gdy budowa budynku oraz innych obiektów budowlanych zawartych w projekcie budowlanym się zakończy, zachodzi konieczność wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Ma ona na celu ujawnienie aktualnego zagospodarowania działki oraz stwierdzenie zgodności projektu ze stanem na działce.

Czynnością z której warto w niektórych sytuacjach skorzystać podczas procesu budowy jest wznowienie punktów granicznych. Pozwoli to na jednoznaczne ustalenie położenia zniszczonych, uszkodzonych lub przesuniętych punktów granicznych. Dzięki temu po trwałej stabilizacji punktów granicznych na gruncie mamy pewność co do przebiegu granic działki. Może to zapobiegać przyszłym trudnościom.

Skontaktuj się z Nami jeśli masz pytanie.

A.V. Corner

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZMIAN W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W TERMINIE DO 30 DNI.

Zmiany nie wynikające z aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz materiałów zasobu geodezyjnego należy zgłosić właściwemu staroście ze względu na miejsce położenia nieruchomości której zmiana dotyczy. Zmiana zgłaszana jest w formie wniosku w terminie do 30 dni licząc od dnia powstania tej zmiany. Istotną zmianą której zgłoszenie jest często zaniedbywane przez właścicieli nieruchomości jest zmiana miejsca zamieszkania właściciela. Informacja ta dotycząca aktualnego adresu właściciela jest istotna dla prawidłowego przeprowadzenia czynności geodezyjnych na gruncie w przypadku gdy właściciel jest stroną. Czynności takie jak ustalenie granic, wyznaczenie położenia punktów granicznych, rozgraniczenie nieruchomości lub podział działki wymagają zawiadomienia stron. Informacje takie geodeta uzyskuje z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku braku aktualnego adresu zawiadomienie takie po dwukrotnej próbie dostarczenia uznaje się za doręczone.

Skontaktuj się z Nami jeśli masz pytanie.

A.V. Corner

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio